Možnosti dotací ke komerčním projektům v roce 2024

výzvy ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva dopravy

☀️ Fotovoltaika
🔋 Akumulace
💡 Energetický management

Prodloužená: NPO – FVE s/bez akumulace – I. výzva – Ministerstvo průmyslu a obchodu

 podpora FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)
přijímaní nových žádostí bylo ukončeno, no termín dokončení realizace projektů byl prodloužen do 31.12.2024
 nutnost požádat o prodloužení termínu
 výše příspěvku max. 35 % na FVE a 30 % na akumulaci
 nesoutěžní výzva

Výzva NPO 4/2024 – Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

komplexní revitalizace budov (včetně instalace FVE) organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši min. 30 %
výše příspěvku max. 100 %
ukončení podávání žádostí do 31.10.2025

Program Doprava – Výzva č. 15 – Infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm

výzva pro vlastníky dotčené infrastruktury s veřejným přístupem
max. výkon všech bateriových uložišť v dobíjecím parku musí odpovídat max. 70 % výstupního výkonu celého dobíjecího parku
celková maximální kapacita všech bateriových úložišť na lokalitě zahrnutelná do způsobilých nákladů musí odpovídat maximálně 3 hodinám, po které budou bateriová úložiště dodávat jmenovitý výkon
minimální rozsah projektu: 1 DC ultrarychlá dobíjecí stanice s minimálním výstupním výkonem dobíjecího parku 300 kW
výše příspěvku max. 60 %
ukončení podávání žádostí do 27.6.2024
 ukončení realizace do 30.6.2028 (časová způsobilost výdajů pouze do 31.12.2027)

Výzva NPO 2/2024 – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

výzva pro veřejný sektor i soukromý
výše příspěvku max. 550 000 Kč, nejvýše však 95 % způsobilých výdajů (vzniklé a uhrazené od 1.1.2024 do 31.12.2025)
dotace bude vyplacena až na základě uskutečněného výběrového řízení na dodavatele díla a vysoutěžené ceny
ukončení podávání žádostí do 30.6.2025
Pro detailnější informace o jednotlivých dotačních titulech můžete navštívit stránky Ministerstva Průmyslu a Obchodu a Ministerstva Dopravy.

Datum přidání: 14.6.2024

Early Access Login