Možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady

neboli

Negarantovaný výkon

Co je negarantovaný výkon a od kdy nabírá platnosti na ČEZ Distribuci?

Od 3.6.2024 společnost ČEZ Distribuce mění způsob vyřizování žádostí o připojení FVE k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí nad 100 kW. Nově bude možné připojit tyto výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu, pokud s tím bude žadatel souhlasit.

Co znamená režim negarantovaného výkonu a co umožňuje?

Provoz výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu umožní provozovateli distribuční soustavy omezit výstupní výkon výrobny (bez kompenzace a náhrady za omezeni) v případech, kdy bude hrozit přetíženi distribuční sítě. Díky tomu bude možné k distribuční síti připojit více výroben elektřiny.

Nově tedy budou žádosti o připojeni výroben elektřiny, které by za současných podmínek nebylo možné připojit kvůli nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuční soustavy (v souladu s § 25 odst. 10 a) energetického zákona), posuzované i z pohledu možného připojení v režimu negarantovaného výkonu. Pokud to bude možné, žadatelům bude nabídnuto připojeni podle § 25 odst. 13 energetického zákona.

 Na jaké žádosti se vztahuje nový způsob posuzování?

Výlučně k žádostem podaným od 3. 6. 2024 v čase po 08:00 hodin. Žádosti o připojení výroben podané před tímto termínem budou vyřízení stávajícím způsobem, bez možnosti připojení v režimu negarantovaného výkonu.

Uvedení v legislativě č. 458/2000 Sb. Energeticky zákon, § 25 odstavec 13:

“Nelze-li připojit výrobnu elektřiny z důvodu podle odstavce 10 písm. a), umožní provozovatel distribuční soustavy připojení výrobny elektřiny s možnosti omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě.”

Další upřesnění chystané do:

    Vyhláška č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízeni elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízeni,

    Vyhláška č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě,

     PPDS, Příloha 4

Negarantovaný výkon je další možnosti nabídnutého řešení připojení výrobny a uzavírá se smluvně, pokud s ním obě strany budou souhlasit.

Co z toho vyplývá pro obě strany?

Provozovatel distribuční soustavy (ČEZ Distribuce)

  Zvýšení disponibilního výkonu v DS pro připojení výroben

  Standardně nabízen na napěťové hladině VN, kde je jinak omezena volná distribuční kapacita v transformaci 110/VN

  Omezování výroby elektřiny výroben stanovuje proporcionálně s ohledem na dodržení zásady nediskriminace

Výrobce (provozovatel FVE)

  Minimální dopady – o bezplatné omezení přetoků do DS v objemu do 5 % roční předpokládané výroby elektřiny

  Procentuální omezení výroby elektřiny je vztaženo ke smlouvě s konkrétním výrobcem, nikoli celkové lokality

  Možnost připojení více výroben do DS

Předpokládána roční výroba = součin rezervovaného výkonu a doby využití maxima rezervovaného výkonu

Pro detailnější informace o negarantovaném výkonu navštivte portál ČEZ Distribuce zde.

Datum přidání: 22.4.2024

Early Access Login