Možnosti dotací RES+
ke komerčním projektům
v roce 2024

Proč jsou dotace důležité?

🔻 Snížení počátečních nákladů
☀️ Motivace k investicím do solární energie
💰 Zkrácení doby finanční návratnosti

Co je potřeba zařídit před žádáním dotace?

 Smlouva o připojení (rezervovaný výkon max. 20/30 % instalovaného*)
 Stavební povolení
 Odborný posudek technických a energetických parametrů (dle vzoru na stránkách SFŽP)
ověření katastru nemovitostí – FVE nesmí stát na zemědělské půdě l. a II. třídy ochrany a pozemcích lesa
certifikace fotovoltaických modulů, střídačů, akumulátorů vydána akreditovanými certifikačními orgány (VUT)
 kapacita akumulace nesmí přesáhnout výkon FVE vyvedený do stejného předávacího místa
 
*rezervovaný výkon FVE pod 1 MW = max. 30 % instalovaného výkonu
  rezervovaný výkon FVE nad 1 MW = max. 20 % instalovaného výkonu

RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou (od 1.3.2024)

nové FVE s instalovaným výkonem nad 50 kW (na území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou – spotřeba minimálně 70 % (nad 1 MW 80 %) vyrobené energie
samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do sítě a také bateriové akumulace
výše příspěvku max. 50 % z celkových výdajů projektu
 dokončení projektu do 3 let
 nesoutěžní výzva

RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp (15.5.2024 – 10.9.2024)

 nové FVE s výkonem nad 1 MWp (ne včetně!)
 samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem, i sdružené projekty FVE – více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem (instalovaný výkon sdruženého projektu = součet instalovaných výkonů jednotlivých FVE)
 podporovány jsou také bateriové akumulace
 výše příspěvku max. 50 % z celkových výdajů projektu
 dokončení projektu do 5 let
 soutěžní výzva – bodové hodnocení nákladové efektivnosti, technické úrovně projektu

Následující výzvy se týkají Objektů ve vlastnictví obcí, měst, krajů a církví.

RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách – pro malé obce (od 1.3.2024)

 nové FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do sítě
 žádat mohou obce na území ČR s max. počtem 3000 obyvatel
 projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele
 v dotčených objektech musí být spotřebováno min. 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci
 společně s FVE mohou být podpořeny i bateriové akumulace
 výše příspěvku max. 75 % z celkových výdajů projektu
 dokončení projektu do 3 let

RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře (od 1.3.2024)

 nové FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp pro kraje, obce, církve, příspěvkové organizace
 sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem umístěných na území obce žadatele nebo na území max. 3 vzájemně sousedících obcí, příp. na území Prahy na objektech/pozemcích žadatele
 v dotčených objektech musí být spotřebováno min. 80 % vyrobené elektřiny v roční bilanci
společně s FVE mohou být podpořeny i bateriové akumulace (výše příspěvku do 30 %)
 výše příspěvu max. 45 % na FVE a 30 % na akumulaci
 dokončení projektu do 5 let

Soutěžení o dotaci

Soutěžní výzvy jsou hodnoceny podle dvou kritérií. Žádosti jsou následně seřazeny dle celkového počtu získaných bodů.
     1. KritériumNákladová efektivnost (váha 60 %)
Hodnocení poměru průměrné požadované jednotkové dotace z 10 % projektů s nejnižší požadovanou jednotkovou dotací k požadované jednotkové dotaci hodnoceného projektu.
     2. KritériumTechnická úroveň (váha 40 %)
Hodnocení z pohledu použité akumulace a typu/lokalitě instalace (body navíc za akumulaci a za FVE na infrastruktuře).

Podmínky vlastní spotřeby z FVE

U dotačních titulů RES+ je podmínkou spotřebovat určitý podíl vyrobené energie na místě – to je určené povoleným rezervovaným výkonem.
V případě RES+ 1/2024, může rezervovaný výkon nové FVE, uvedený v SoP dosahovat maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp a maximálně 20 % u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp. Na místě výroby tedy musí být okamžitě spotřebováno 70/80 % energie z FVE.
U RES+ 2/2024 je povolený rezervovaný výkon nové FVE, uvedený v SoP maximálně 80 % instalovaného výkonu, co znamená, že pouze 20 % musí být spotřebováno na místě a zbytek může být posílán do distribuční nebo přenosové soustavy.
Pro RES+ 3/2024 a RES+ 4/2024 platí, že v investičně dotčených objektech musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci (stanoveno jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z FVE vůči celkové teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech).

Další požadavky

 nutnost zajistit zákonný technický dozor v průběhu realizace
 vykazování práce/postupů a zodpovídání se Modernizačnímu fondu 
 povinní publicita poskytnuté podpory – billboard a památná deska (jako způsobilý náklad pro přiznání dotace – proplacená % část v rámci proplacení dotace)
z objektivních a nepředvídatelných důvodů lze požádat Fond o prodloužení termínu na dokončení realizace projektu, no žádost musí být podána před uplynutím původního termínu
Pro detailnější informace o jednotlivých dotačních titulech můžete navštívit stránky Státního Fondu Životního Prostředí České Republiky zde.

Datum přidání: 11.1.2024

Early Access Login