Legislativní hranice výkonu FVE z hlediska různých povolení

Jak postupovat

Smlouva o připojení (SoP) k distribuční síti je vždy první krok k realizaci každého projektu. Distributor (ČEZ Distribuce, PREdistribuce, EG.D) se musí nejdříve vyjádřit, jestli je v síti dostatek kapacity pro připojení nové výrobny. Stává se, že distributor povolí nainstalovat nižší výkon, než o jaký bylo žádáno, nebo povolí instalaci FVE bez přetoků nespotřebované elektřiny (v druhém případě může být řešením baterie nebo EMS). Distributor má povinnost rozhodnout do 30 dnů od podání žádosti, no může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. 
Pro elektrárny nad 50 kW je nevyhnutná licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která také umožňuje prodej přetoků do distribuční sítě (a to i v případě, že by veškerou energii spotřeboval výrobce). 
Požadavkem pro FVE nad 100 kW je dispečerské řízení elektrárny (remote terminal unit – RTU), které slouží na monitorování a efektivní řízení FVE provozovateli distribuční soustavy z důvodu zachování stability distribuční sítě. Tato položka však navýší náklady FVE o přibližně půl milionů Kč. Proto je doporučené žádat a stavět FVE o výkonu 99,9 kW v případě, že by pár kW navíc mělo realizaci takto prodražit. 
Výstavba FVE o celkovém instalovaném výkonu 1 MW a více může být povolena jen za předpokladu, že je umístěna v souladu s územním plánem, který byl dohodnut s dotčenými orgány a vydán v souladu s krajskými zásadami územního rozvoje. K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být přiložen výstup z procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), kterého smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy instalace FVE na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.
Výstavba FVE nad 1 MW je dále možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, kterou vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Za toto vydání se vybírá správní poplatek ve výši 10 000 Kč.

Datum přidání: 16.2.2024

Early Access Login