Agrovoltaika

Poznatky ze Solární konference 2024

Přinášíme vám poznatky od Solární Asociace a Ovocnářské unie ČR na tému Agrovoltaika, kterou prezentovali na konferenci Solární energie a akumulace v ČR 2024.

Legislativa v ČR

Zákon 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (platný od 1.7.2024)

    Nebude nutné vynětí ze ZPF – závazné stanovisko orgánu pro ochranu ZPF v rámci JES

    Nebude nutná změna územního plánu – agrovoltaika díky PN stavbou pro zemědělství

    Nebude nutné prokazovat soulad s charakterem území

„(8) Agrovoltaické výrobna elektřiny se považuje také za stavbu pro zemědělství podle jiného právního předpisu. Podmínkou povolené záměru agrovoltaické výrobny elektřiny v nezastavěném území podle jiného právního předpisu není jeho soulad s charakterem území.“

Čl. I bod 32, § 8a, odstavec 8

Návrh vyhlášky dle § 22 výše uvedeného zákona definuje:

     povolené zemědělské kultury

     nezbytné technické zařízení

     další technické parametry agrovoltaické výrobny elektřiny

Rozdělení zemědělského půdního fondu (ZPF) v České republice

   trvalé kultury – méně než 3 % – jediný typ vhodný pro agrovoltaiku

   trvalé travní porosty – 24 %

   orná půda – 70 %

Dotační výzvy na podporu agrovoltaiky

    Modernizační fond RES+ 2/2024 (bonita I.–V.)
    po podpisu zákona prezidentem – příprava speciální dotační výzvy pro agrovoltaiku
Benefity agrovoltaiky

efektivní dvojí využití půdy

produkce ovoce je energeticky velmi náročná – úspory energie

diverzifikace příjmů zemědělce – klíčové v případě ztráty úrody

ochrana plodin před spálením sluncem, extrémními povětrnostními podmínkami, krupobitím

zlepšení mikroklimatu a snížení odpařování vody – stabilnější teplota a vlhkost půdy

Bariéry agrovoltaiky

počáteční náklady

komplexita řízení farmy (zemědělská výroba plus výroba OZE)

potenciální negativní dopad na růst plodin – některé plodiny nemusí prosperovat v zastínění (zmenšení velikosti plodů, horší vybarvení plodů)

potenciálně snížená přístupnost – solární panely mohou komplikovat pohyb zemědělských strojů a agrotechniky

údržba FV panelů – prašnost (ze strojů a pojezdní techniky) a ošetřování přípravky na ochranu plodin

estetické a environmentální obavy – změna krajinného rázu a potenciální negativní dopad na biodiverzitu, pokud není agrovoltaika správně navržena

Datum přidání: 27.6.2024

Early Access Login