Změny v podmínkách dotačních titulů RES+ pro rok 2024

Jaké změny byly provedené 2 dni před zahájením podávání žádostí o dotace RES+?

SFŽP beze slova provedl pár zásadních změn v podmínkách žádostí o dotační tituly RES+ a nahrál nové dokumenty na oficiální stránky pouhé 2 dni před otevřením přihlašování žádosti. Většina změn se týkala jen stylistických úprav vět nebo doplňujících informací k dříve nedovysvětleným podmínkám, avšak některé změny byly zásadní a důležité pro žadatele i orgány udělující požadována povolení.

Znění výzvy Modernizačního fondu RES+ č. 1/2024 pro firmy a veřejné objekty, která otvírala příjem žádosti 1.3.2024, byla pozměněna 28.2.2024.

V první řade, nové podmínky pro RES+ č. 1/2024 upřesňují oprávněné žadatele pro FVE s instalovaným výkonem 10 kWp – 5 MWp realizované na katastrálním území Prahy následovně:

      obce, kraje

      městské části hlavního města Prahy

      dobrovolné svazky obcí

      veřejnoprávní instituce

      příspěvkové organizace

      organizační složky státu

      veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

      vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

      nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

      církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby

      státní a národní podniky

      obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Druhou velmi zásadní změnou je, že nové verze podmínek RES+ už nenařizují povinně obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takéto omezení (a to v minimálním rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny) v Smlouvě o připojení (SoP) FVE do distribuční nebo přenosové soustavy.

Toto je dobrá zpráva pro ty, kteří ještě nemají podanou žádost o připojení. Jestli už ale máte o takovou SoP zažádáno nebo ji máte schválenou, platí pro vás, že za určitých okolností je provozovatel distribuční sítě oprávněn vám ponížit rezervovaný výkon, a tím pádem můžete přijít o část zisků z přetoků. 

Nutnost možnosti omezení rezervovaného výkonu byla odebrána ze všech výzev RES+ pro fotovoltaiku.

Rezervovaný výkon zůstává

Poněkud radikální požadavek výzev RES+ č.1/2024 a č. 2/2024 je maximální povolený rezervovaný výkon, který může činit maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu nad 1 MWp. Táto podmínka, žel, zůstává beze změny. Tímto způsobem se podporuje vlastní spotřeba vyrobené energie z FVE a zamezuje se velkým přetokům do sítě, které by mohly ohrozit stabilitu distribuční či přenosové soustavy.

Pro detailnější informace o jednotlivých dotačních titulech můžete navštívit stránky Státního Fondu Životního Prostředí České Republiky zde.

Datum přidání: 11.3.2024

Early Access Login